Conditii noi pentru scutirea la impozitul pe salarii a programatorilor

Potrivit Ordinului nr. 539/225/1.479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator emis de ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ministrului pentru Societatea Informaţională si ministrului Finanţelor Publice, au fost stabilite noi conditii pentru acordarea scutirilor de la plata impozitului pe salarii pentru angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe venit, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Conditiile prevazute de actul normativ sunt :

1. Posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa nr. 1 din ordin, respectiv analist, programator,proiectant de sistem informatic, etc;

2. Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

3. Au diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2 din ordin, şi prestează efectiv una dintre activităţile prezentate în anexa nr. 1;

4. Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari SUA (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Activitatea de creaţie de programe pentru calculator în sensul art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia din activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexa nr. 1 la ordin.

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor în prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor specifice prezentate în anexa nr. 1, sunt:  actul constitutiv, în cazul societăţilor comerciale;  organigrama angajatorului;  fişa postului;  copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia legalizată de pe foaia matricolă, respectiv copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia legalizată a suplimentului la diplomă;  contractul individual de muncă sau copia legalizată a contractului individual de muncă;  statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;  balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit. Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit constituie responsabilitatea angajatorului.

Scutirea de impozit pe venit se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obţinute în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

sursa: finantevalcea.ro